Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος

Γενικές Πληροφορίες Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος

Το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος ιδρύθηκε στο Πολυτεχνείο Κρήτης (Π.Δ. 232/1995, ΦΕΚ 134/ 22-6-1995/τ.Α΄) με αποστολή αφενός μεν τη διδασκαλία και έρευνα των αντικειμένων της περιβαλλοντικής επιστήμης και μηχανικής και αφετέρου δε την κατάρτιση επιστημόνων μηχανικών ικανών να συμβάλλουν στη μέτρηση, παρακολούθηση, αξιολόγηση και αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιουργεί η ανθρώπινη επέμβαση στο περιβάλλον.
Στόχοι του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος

Η προσφορά προγραμμάτων σπουδών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο στο Πολυτεχνείο Κρήτης έχει ως αποτέλεσμα την δημιουργία ενός μοναδικού για τα ελληνικά δεδομένα προπτυχιακού και μεταπτυχιακού κέντρου σε περιβαλλοντική μηχανική, το οποίο θα βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με αντίστοιχα πανεπιστημιακά κέντρα και ερευνητικά ινστιτούτα της Β. Αμερικής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα προγράμματα σπουδών παρέχουν επιστημονικές γνώσεις μεταξύ άλλων στις εξής περιοχές: σχεδιασμός, κατασκευή και λειτουργία μονάδων καθαρισμού υγρών αποβλήτων, αερίων εκπομπών, αστικών απορριμμάτων, αποβλήτων γεωργικών βιομηχανιών και βιομηχανιών τροφίμων, τοξικών και επικινδύνων αποβλήτων, διαχείριση ατμοσφαιρικής ρύπανσης, επιφανειακών και υπογείων νερών, συστήματα μέτρησης ρύπανσης αέρα, νερών και εδάφους, εξυγίανση εδάφους και αποκατάσταση υπογείων νερών, μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων και επικινδυνότητας, έλεγχος θορύβων και ακτινοβολιών, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, μελέτες περιβαλλοντικά φιλικών θερμοδυναμικών κύκλων.


Αποστολή του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος

Η αποστολή του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος είναι:

* Η διδασκαλία σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο,
* Η πολύ – επιστημονική έρευνα περιβάλλοντος, και
* Η παροχή περιβαλλοντικών υπηρεσιών στην κοινωνία και στην επιστημονική κοινότητα.


Στόχοι του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών

Οι στόχοι του ΠΠΣ του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος είναι η δημιουργία Διπλωματούχων Μηχανικών Περιβάλλοντος με εξαιρετικές τεχνικές και επικοινωνιακές ικανότητες και πληροφόρηση στα παγκόσμια περιβαλλοντικά προβλήματα, που θα αναλάβουν ηγετικό ρόλο στην διαχείριση του περιβάλλοντος.


Εκπαιδευτικοί Στόχοι του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών

Οι εκπαιδευτικοί στόχοι του ΠΠΣ είναι:

* Η προσφορά μαθημάτων που σχετίζονται με την επιστήμη του μηχανικού περιβάλλοντος, την ανάλυση δεδομένων και το σχεδιασμό συστημάτων.
* Η διαμόρφωση των βασικών ικανοτήτων: δυνατότητα για σύνθεση, ολοκληρωμένη λογική συστημάτων, πειραματισμό και συνεργασία.
* Η ενσωμάτωση κοινωνικών, οικονομικών και πολιτισμικών θεμάτων στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με στόχο την βέλτιστη επίλυση προβλημάτων


Επαγγελματική Κατοχύρωση Πτυχιούχων Μηχανικών Περιβάλλοντος

Το επάγγελμα του Μηχανικού Περιβάλλοντος έχει πλέον ωριμάσει αρκετά με συγκεκριμένες απαιτήσεις στα προγράμματα σπουδών που δίνουν στον μηχανικό μία ολοκληρωμένη γνώση, ώστε να είναι σε θέση να αναλαμβάνει ηγετική θέση και να συνεργάζεται με άλλους Μηχανικούς, Χημικούς, Βιολόγους και Τοξικολόγους.

Ο πτυχιούχος του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος, έχει ως κύρια δραστηριότητα την ενασχόληση με: το σχεδιασμό και εφαρμογή προγραμμάτων για την προστασία, ανάπτυξη και εν γένει διαχείριση του Περιβάλλοντος, την εκπόνηση ή τον έλεγχο προγραμμάτων διαχείρισης φυσικών ή ανθρωπογενών περιβαλλοντικών συστημάτων καθώς επίσης και την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων τεχνικών έργων ή άλλων δραστηριοτήτων με βάση την ισχύουσα νομοθεσία.

Ο Μηχανικός Περιβάλλοντος απασχολείται σε φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα αυτοδύναμα ή σε συνεργασία με άλλες ειδικότητες Μηχανικών, σε θέματα της επιστήμης του, καθώς επίσης και στην εκπαίδευση για τη διδασκαλία μαθημάτων περιβαλλοντικής αγωγής.

Δεδομένου ότι η σημερινή κοινωνία χαρακτηρίζεται από ασταμάτητη όρεξη για τεχνολογική πρόοδο, οι ικανότητες και οι γνώσεις του Μηχανικού Περιβάλλοντος θα είναι συνεχώς αναγκαίες και θα βρίσκονται πάντα σε μεγάλη ζήτηση στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσμο.

 

Πρόεδρος Καθηγητής Γεώργιος Καρατζάς

Αναπληρωτής Προέδρου Καθηγητής Νικόλαος Νικολαΐδης

Γραμματέας Πονηρίδου Γεωργία

Ιστότοπος: http://www.enveng.tuc.gr

Γραμματεία τηλ: 2821037781 fax: 2821037858 email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Πληροφορίες

​​počítáno než si ji ​​koupili, a to nejen proto, že je napsáno na obalu viagra 25mg zapamatovat vzít v podobě, v níž se ​​nachází. Nic s tabletem ne.

Print Email